Asirey Hatikvah in Dutch

A place to share study, midrash, links and ideas.
Forum rules
Love your neighbour as yourself.
If there is a disagreement please have it respectfully.
samuel7771
Posts:28
Joined:Tue May 15, 2018 4:13 am
Asirey Hatikvah in Dutch

Post by samuel7771 » Fri May 25, 2018 11:17 pm

“Shuvu Levi'tzaron Asirey Hatikvah” - “Keert gijlieden weder tot de sterkte, gij gebondenen”

Zacharja 9:12

De zinsnede is “Gevangenen van De HOOP” het thema en titel van adres van Zacharja te de mensen van Israël. Hij opent zijn adres in hoofdstuk negen met het bericht dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, een God van Hoop is.

YHVH Elohim (de HEER God) deze speciale man gebruikte om een diepgaand bericht aan zijn mensen te delen. Zacharja’s naam in Hebreeuws is Zachar Yah, een naam met een diepgaande betekenis voor zijne tijd.

“Herinnert zachar” in Hebreeuws middelen, “zich” en “is Yah” het eerst deel van de Herdenkingsnaam Yahvah of Yahwah, de gezegeende Monument Naam van Elohim (Elohim) is. Dus is het betekenen van Zacharja “YHVH (Yah) herinnert zich ”, die Het troost te weten dat de Almachtige, die wordt gezegend Hij is, aan zich Zijn Overeenkomst en de beloften herinnert, welk, dat Hij met Israël Zijn mensen maakte.

Wat wordt door de termijn “Asirey Hatikvah” betekend - “Gevangenen van de Hoop”?

Indien wij naar mensheid aan groot kijken, zullen wij spoedig beëindigen dat droevig, vele individuen gevangenen van verveling, depressie's, zelf, alcohol's, geld, medicijnen en wanhoop zijn. Echter is lof aan Elohim, die die gelooft in Hem en alle het zijne belooft en van hun zonden repented heeft, inderdaad “gevangenen” van Hem zijn die “de Hoop is!”

Waarom het woord “Gevangene”?
Aan de heel vermelding van het woord zijn wij geneigd om te denken aan opgesluitenene is door de wet, maar hier zult u vinden dat het een speciale betekenis openbaart. De gedachte Zacharja wenst over te brengen “moet grens,” of zijn in het “beschermende zorg” van hem die termed is te zijn als de Hoop. Denk aan het op deze manier. Een gevangene van de wet wordt door hoge muren in een gevangenis geplaatst, welk omringd wordt. Deze muren moeten daar de gevangene van ontsnappen stoppen, hen in bij te houden. Echter bezit YHVH, die zichzelf een muur, die is die hij het zijne omringt, roept. Deze muur helpt te bij te houden de tegenstander uit (hasatan, degenen die zijn tegen Elohim) en het omringt die in geloof met het “beschermende zorg” van hem die is ons “Hoop!”

Maar wat van het woord “Tikvah”?
Deze woord vertaalt als volgt, “een Snoer” of “HOPE ” is “Tikvah” van de wortel “Kavah” betekenen “aan tarry” afgeleid - “bijeenkomen,” - “kijken ”, die Het belangrijk is op te merken, dat Zacharja “gevangenen van hoop,”, maar “Gevangenen van DE Hoop,” verwijzen naar van een specifieke persoon niet gezegd heeft. Maar wie is “de Hoop” dat wij “tarry” en “blik” voor zouden? Er is een profetisch “snoer” van hem helemaal door (Tanach betekent Thora, de Schrijven en de Profeten - verkeerd het OUD Testament riep) de Tenach. Net vertelden enkele verzen vroegere YHVH, die worden gezegend Hs heilige Naam zijn, door Zacharja Israël,

“Verblijd u zeer, dochter Sions, jubel, Jeruzalem! zie, uw koning komt tot u, zegerijk en overwinnend, daarbij nederig en rijdend op een ezel, op een veulen, een ezelinnenjong. Hij zal uitroeien de wagens uit Efraim, de paarden uit Jeruzalem, en de oorlogsboog zal verbroken zijn; dan zal hij vrede afkondigen aan de volken, heersen van zee tot zee, van de rivier tot de uiteinden der aarde.” Zacharja 9:9-10.

Dit is de fantastische belofte naar Israël van Israël’s Messias, die aan de aangestelde tijd gekomen was, die “het bolwerk” en “de hoop” van Israël en alle die zijn zou, zal komen in het *geloof van Israël.

Als in anderze voorspellingen in de Tenach en in het boek van Zacharja, stileerde wij de Messias zien als hij die is “de Hoop ” Verbazen, het volkslied van het huidig wereldlijk Israël “Hatikvah - de Hoop ” De auteur is’s gebed aan de almachtige is, dat vele individuele’s Hebreeuws zullen komen dat Yahushua was te weten en te geloven en Israël is’s beloofde Messias, die is de Hoop! YHVH Elohim (de HEER Elohim) is, gezegeende Hij beloofde, Israël door Zacharja, dat indien zij (berouw) naar Hem terugkeren zouden, Hij “hen zal maakt als het zwaard van een machtige man ” Het Woord van Elohim, Hij, buigzaamheid hoop zegende is en troost naar alle dat luistert en aandacht aan Hem besteedt!

Zacharja is de profeet die ons van vele prophesies van de Messias sommige vijf honderd jaren vroeger zijn komen voorziet. Zacharja geeft veel detail van het leven en tijden van Yahushua.

Het is Zacharja die beschrijft hoe de Messias Jerusalem binnengaan zou, die volgzaam “op een ezel” (hoofdstuk 9:9) rijdt.

Het is hij, die Israël vertelde dat Messias voor “dertig stukken zilver” (hoofdstuk 11:12) verraden worden zou en dat de Messias “stabbed zijn zou of doorboorde” (hoofdstuk 12:10).

Hij verklaart ook dat aan het einde van tijd, de Messias zal terugkeren en, “zijn feet op staan zal dat dag op de Berg van Olijven” (hoofdstuk 14:4). Aan dat tijd, Zacharja verklaarde, de Kinderen van Israël, die Yahushua als een natie afkeurde, hem ontvangen zal wanneer hij terugkeert.

Gezegeende bewijzen de Naam van de Almachtige, de Bijbels is dat vele van het trouw van Israël Yahushua aannam als hun Messias en YHVH vele van Israël zegenden in hem aan deze dag is, gelooft.

Onbetwistbaar was Zacharja de profeet die duidelijk aan Israël en ons, een totale afbeelding van Yahushua gaf’s eerst en ten tweede komen! Verhuur nu ons kijken een klein, dat hechtere is in het boek van Zacharja, die aan ons veertien hoofdstukken, die gaf vole zijn van schat. Inderdaad, wat het boek van Openbaring is aan het “Schrijven van de Apostles” (welk verkeerd is geroepen het NIEUW Testament), het boek van Zacharja is aan het “Tenach” (OT). Het is een boek, dat vol is van gezegeende openbaring.

“Keert weer tot den burcht, gij gevangenen voor wie hoop is” Zacharja 9:12.

Moog de buitengewone details, die binnen het boek van Zacharja buigzaamheid ons bevat worden, die van welke YHVH een, beter, overeenkomst, die gezegend wordt, is Zijn heilige Naam, wensen te ons te zeggen? Laten wij hoofdstuk 1 vers 1 even studeren.

“In de achtste maand in het tweede jaar van Darius kwam het woord des Heeren tot den profeet Zacharja, den zoon van Berechja, den zoon van Iddo, aldus:

Deze vers openbaart dat het Woord van Elohim voor een bijzondere tijd en plaats is. Echter moeten wij ons herinneren dat het bericht nog relevantie voor ons vandaag heeft. Verhuur ons kijken naar de totale afbeelding de tijd's in vraag.

Het is het tweede jaar van Darius en de scène neemt plaats in Jerusalem geschat in Tishri of de maand Oktober 520 BC. Wij weten van de Tanach dat Persia Babylon verslagen had en dat sommige twee honderd duizend Israelites van Babylon teruggekeerd was en in Jerusalem had voor de gewezen zestien jaren geleefd. De Tempel werd aan deze stadium enig gedeeltelijk vervolledigd en in een droevige staat was. Nog leefde de stad, die zich goed en de mensen gebouwd werd in aangename huizen. Dit prefereert zo typisch, man is om van hun eigen persoonlijke troost te verzekeren, zijn whilst alle ook dikwijls Geestelijke kwesties linkze voor latere.

In deze herbouwde stad vinden wij een oude man Iddo die een priester is. Zijn zoon Berechiah (vader van Zacharja) was dood voor een tijdje geweest. Ik vertrouw dat u beseffen zult die noemt, zijn belangrijk in het Woord. “Iddo,” middelen “aangestelde tijd” of “witness ” EEN vollere betekenis vergeet, Elohim nooit is en Zijn tijd heeft. “Zegent berechiah” middelen “YHVH” en deze zegenen binnenkwam het formulier van een begaafde zoon “Zacharja,” noemde welke natuurlijk middelen, “YHVH Herinnert ZICH ” Zacharja een priester van een priestere familie is en hij is op de scène aan de juiste tijd en de juiste plaats.

Gedurende deze zelfde tijd de profeet Haggai leefde, als Zerubbabel leefde die de Bestuurder van Jerusalem was en Joshua was de Hoge priester. Echter is YHVH, gezegeende Zijn Naam, de priester koos Zacharja Zijn speciale profeet aan te zijn dat tijd en dus gaf aan hem een Woord.

Interessant is er een conflict hier, voor priesters en profeten zijn zo verschillend in hun functie. De aanhang openbaart sommige machtige verschillen tussen een priester en een profeet.

Een PRIESTER is een man die aan Elohim en spreekt, gaan ten gunste van man.

Een PROFEET is een man die aan de mensen en spreekt, gaan ten gunste van Elohim.

Het zijn twee volledig verschillende functies. In de Tenach hebben zij, behalve in enkele bijzondere gevallen niet overlapt. Priesters en profeten waren dikwijls aan domkoppen met een en andere, voor ...

De PRIESTER betekend RITUELEN.

De PROFEET voor RIGHTEOUSNESS.De PRIESTER werd in het INSTITUTIONEEL geïnteresseerd.

De PROFEET in het INSPIREREND.De PRIESTER werd in de UITERLIJKE geïnteresseerd.

De PROFEET werd in het INWENDIG geïnteresseerd.

Voor deze heel redenen priesters en profeten waren herhaaldelijk tegen een een andere. Het INSTITUTIONEEL en RITUEEL kunnen corruptie brengen. Het neemt een profeet door YHVH, die gezegend is Hij dan aanstelde, is, het toestand recht te zetten. Dus sprak Elohim aan Zacharja en hem beval om te Israël de Woorden Hij te spreken aan hem gaf!

Een profeet is een massieve verandering voor Zacharja was. Wij weten dat hij prophesied voor sommige vier jaren. Daarna zou hij gediend hebben als een priester opnieuw en een goed lang leven leefde.

Deze Zacharja noodzaak niet met het een gesprekenen van door Yahushua in Luke 11:51 en Matthew 23:35 het INWENDIG verward te worden.

Lukas 11:51.

“ ... van het bloed van Abel af tot het bloed van Zacharja, die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis. Ja, ik zeg u, het zal bij dit geslacht thuisgezocht worden.”

Mattheus 23:35.

“ ... de gerechtvaardigde bloed schuur op de aarde, van het bloed van gerechtvaardigde Abel naar het bloed van Zacharias zoon van Barachias, die ye slew tussen de tempel en het altaar.”

Yahushua sprak eigenlijk over de zoon van Jehoiada, die werd gedood “tussen de Tempel en het altaar” gedurende het bewind van koning Joash sommige 350 jaren vroegere de profeet Zacharja het een, dat wij momenteel studeren. Hoe weten wij dit voor zeker?

2 Kronieken 24:21.

“Toen zwoeren zij tegen hem (Zacharja zoon van Jehoiada) samen en stenigden hem, volgens het gebod des konings (Joash), in het voorhof van's Heeren huis.”

De woorden werd “zoon van Berechiah” door degenen die kleine overeenkomst van de Tanach later ingevoegd hadden, als Israël ingevoegd werd. De correcte uitvoering van Yahushua’s verklaring is het een gevindenen in Luke 11:51.

Zacharja en Haggai werden samen gestuurd om Israël aan te moedigen om de Tempel te herbouwen. Opnieuw indien Haggai zich op de uiterlijke van het gebouw concentreerde, door hebben het, bouwde Zacharja het veel verder door concentreren zich op van het inwendig en getoond Israël nam dat het niet genoeg te krijgen het gebouw op is, maar zo met een gehoord en een fervour voor Elohim te doen. Dat welk in het gehoord van man, kwesties, niet net de buitenkante is! Het richt geen gebouw aan de glorie van Elohim, het te de glorie van de Elohim leeft op, zelfs wanneer u niet binnenkant het gebouw bent. Die het verschil tussen Zacharja en Haggai was.

Verder zag Haggai enkel enkele maanden of jaren vooruit aan de voltooiing van de Tempel. Zacharja door zijn profetische telescoop gekeken door de eeuwen, even ver als de Seconde Komende van Messias. Hij toonde de grootsheid van de toekomst en indien u iets hebt om vooraan te te kijken, zult u op met de baan krijgen, welk aan hand vandaag is! Dit is deel van YHVH’s eeuwig plan van de leeftijden, een weinig gegevenene naar de Almachtige vandaag wordt veel in het eeuwig overzicht!

In het begin zien van hoofdstuk 1, wij Zacharja een kort bericht bezorgen. Nadat hij sprak het Woord Elohim aan hem gegeven had, wisten de mensen zonder twijfel dat hij inderdaad een bode was door Elohim stuurde. Hij had een jonge man kunnen geweest zijn, maar zij wisten dat Elohim door hem sprak. Als wij naar het bericht kijken, zullen wij komen te beseffen hoe speciaal dat Woord was.

“De Heer is zeer vergramd geweest op uw vaderen. Gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Heer der heirscharen: Keert u weer tot mij, spreekt de Heer der heirscharen; opdat ik mij weer tot u kere, zegt de Heer der heirscharen. Weest niet gelijk aan uw vaderen, tot wie de vorige profeten gepredikt hebben: Zo zegt de Heer der heirscharen: Bekeert u toch van uw bozen wandel en van uw boze gedragingen! --maar die naar mij niet gehoord noch geluisterd hebben, spreekt de Heer. Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij eeuwig? Doch de woorden en de inzettingen die ik mijn dienaren den profeten opgedragen had, hebben zij uw vaderen niet getroffen; zodat zij tot inkeer kwamen en zeiden: Zoals de Heer der heirscharen zich voorgenomen had ons te doen, overeenkomstig onzen wandel en onze gedragingen, zo heeft hij met ons gedaan.” Zacharja 1:2-6

Onderwerp van zechariah was YHVH! Zijn titel voor YHVH was interessant. Hij gebruikt het in zijn boek, “YHVH (de HEER) van Gastheren ” Voor Hij het geweldig sommige veertig tijden is, dat ik ben, Meester van het heelal, legioenen, legers, bataljons en alle machten. Israël vervilt liever onbeduidende aan de tijd, uit gevangenschap heeft gekomen en de macht heeft van Babylon gezien, die door de machtige hand van Persia gebotst is. Dus, Elohim verkondigend als “YHVH van Gastheren” veel naar Israël betekende. Zechariah zegt ook, “YHVH van Gastheren verklaarde, wanneer u gaan zijn om Mij ” TERUGKEREN naar, die Dit scheen om een vreemd ding te zijn om, in Overweging Israël had gereisd zo te zeggen ver komen naar huis van Babylon. Kan u hen, die, “Deze jong kerel gezegde denken YHVH, maar horen Terugkeert naar? wij niet hebben gereisd genoeg”?

Het betekenen van het bericht is, u de stad van Elohim kan terugkeren naar, maar u hebt Elohim misschien teruggekeerd naar niet. Gaan aan de Synagogue, een menigte of een fellowship betekent absoluut niets, voor, droevig, vele te hun huizen van eredienst in een ritualistische manier iedere week of op feestmalen gaan. Echter indien u gaan YHVH ons Elohim, met alle je gehoord en ziel, te loven dan die alles betekent. Met andere woorden wanneer gaan aan de Synagogue of een fellowship, “? u gaan te het Huis van Elohim of, aan de Elohim van het Huis doet” Het gebouw niets voor u. Enige verhoudingen wees van belang, voornamelijk ons verhouding met YHVH Elohim! Dit is wat Zechariah naar Israël aan zegde dat tijd en dat bericht nog machtig aan ons vandaag is.

De tragedie was, Israël te de stad van Elohim was komenkomenge en probeerde het te herbouwen, maar het werd zonder gehoorde, zonder terugkeren naar Elohim gedaan. Het was eenvoudig een werk van de handen, niet een van liefde en geloof. Droevig worden de meeste huizen van eredienst nog gebouwd dat weg als mensen van de grootsheid van hun kerk's en kathedralen kostende een fortuin houden. Nu beginnen wij waarom Zechariah moest zijn een profeet te begrijpen, heeft voor Israël niet nodig een priester nog gehad. Dit is de reden Elohim aan het bericht, “terug aan Yhvh (Mij) gaf Krijgt en Hij (I) zal te u ” De echte wortel achter het probleem van alle naties en in het van individuen, zij van de wegen van Elohim terugkomen leeft is zijn vertrokken, het in deel zijn of alle samen. Daarom begon Zechariah zijn bericht in deze machtige weg. Verhuur ons alle leren van het, maar meer zo aandacht aan het!

De Hoofdzinsnede in deze verzen is “Je forefathers ”, die Wat de reden tot spreken over hun forefathers was? Elohim is, gezegeende Hij, te hen openbaarde, dat het enig ding, dat Israël van geschiedenis geleerd heeft dat zij hadden geleerd van het aan alle en verder met niet ging de zelfde fouten te maken, precies zoals hun vaders deden. Zechariah hebben, “YHVH boos met je forefathers voor zij niet geluisterd zegde was noch zij deden aandacht aan aan YHVH ” Er een groot verschil tussen gehoor besteden is en aandacht bestedend aan. U zou het Woord van Elohim kunnen horen, maar u zou aandacht aan aan het kunnen besteden niet. U zou een goede preek taster, maar dat aandacht aan niet besteedt kunnen zijn of op Elohim handelt’s Woord. Door Zijn Woord is veroordeeld, aandacht aan besteedt en op het handelt en u zult rijk gezegend worden. Zechariah zegt, “Je vaders aandacht aan niet hebben besteed. Zij namen geen bericht ” Vrienden, die ik bid wij doen!

Israël aan de tijd leed wat ik praktisch atheïsme roep. De nakomelingen van Shem, het heel zaad van Abraham, Isaac en Jacob geloofde in hun Elohim, maar leefde alsof Elohim niet bestaan heeft.

Hebt u beseft dat er heel weinige echte atheïsten in de wereld zijn? Atheïsten zullen u recht “Er geen God ” Echter, daar ook miljoenen die het bestaan van Elohim niet ontkennen, vertellen is, maar Zijn bestaan door hun gedrag en levensstijl negeert. Ik roep hen de godless atheïsten. Vele mensen maak de erge fout, die niet gelooft dat Elohim middelen wat Hij in Zijn Woord gezegd heeft. Vele geloven niet dat er een Dag van Oordeel zij zijn zal denken dat het is een “figment van de verbeelding ” Het zou moeten zijn ons gebed dat vele aandacht aan het Woord besteden zal en nemen hem aan die de HOOP, Yahushua de Messias is! Wat gebeurt aan die dat aandacht aan niet besteden zal? Opklaart zechariah het heel maakt wanneer hij, “zegt Waar je vaders nu zijn? Zij zijn dode ” Uiteindelijk, het Woord van Elohim u zal inhalen. Wat Elohim dat Hij zou doen zegde, doet Hij. Dan zal het ook laat zijn zich te bedenken! Draai weg van Elohim en u zult de gevolg, de gevolg moeten lijden, welk Israël geleden heeft, als geschiedenis bewijst. Israël werd in gevangenschap en gemaakte slaven genomen. U kan eenvoudig niet draai weg van het Woord van Elohim zonder het hebben van een resultaat op je leven. Tragisch moeten vele door veel pijn gaan alvorens zij uit naar Elohim huilen zullen. Vele leer de harde weg en vraag aan Elohim’s hulp wanneer gevangenene op in een ramp. Het is gedurende die momenten, die zij zullen zoeken Elohim en dikwijls berouw gedurende tijden van pijn. Echter zou een moeten geloven en berouw zonder hebben van een ramp in hun leeft. Die is wat Zechariah te de mensen zegt.

“Kom terug naar YHVH Elohim ... Het doe NU, terwijl dingen goed. Zijn ... Ga terug naar YHVH Elohim alvorens u je leven verliest ... Do niet zoals je vaders!” Parafraseerde.

Verhuur mij beëindig deze bericht door hebben van betrekking een waar verhaal dat vele jaren geleden in Polen gebeurde. Het is een les, die iedereen zou moeten besteden aandacht aan. Het is een verhaal over een Rabbi die zeker van de Elohim van zijn vaders hield. Een Sabbat, de Rabbi was ongeveer om zijn studie te geven. Hij zal aan (waar de Thora Rol de Vijf Boeken van Moses, bijgehouden) de Ark van de Overeenkomst nadenken op het bericht hij misschien geven stond. Nadat een langdurige stilte, met droefheid in het zijne, zegde hij berouw ...

“Mesbucha (familie of vrienden), dit woord mijn kortst les, maar het belangrijkst bericht, dat ik ooit heb gegeven. berouw een dag voor u sterft!” Dan was hij heel stil, voor dit was het bericht, welke Elohim op zijn gehoord voor zijn menigte gelegd had. Er was een dodelijke stilte helemaal door de Synagogue, welk scheen om op door te gaan. Dan plotseling opgestaan uit de stilte, een student en vraagde, “, Maar Rabbi hoe wij weten wanneer wij sterven?” De Rabbi antwoordde, “Daarom beschouwd NU, berouw deze heel moment, voor niemand wetenen wanneer zij sterven gaan. Het zou vandaag of morgen kunnen zijn. Wees klaar voor Adonai Elohim (Heer Elohim) en berouw Nu!”

Deze verhaal bevat een merkwaardige waarheid. Als wij niet weten, zal komen, wanneer ons tijd klaar is ons heerlijke Vader wij te ontmoeten? Of wij doe de houding hebben, die Israël in herbouwen de Tempel had. “Letbal’s krijgt op met ons persoonlijke troost en de geestelijke dingen voor lattere ” verlaat Vrienden betrekkenene in herbouwen van de inwendige, de tempel binnen ons, geven alle van ons naar Elohim, uitsluiten Zijn Anointed een, Yahushua de Messias worden. Dit is het geval, u de verzekering zult hebben, dat in Zijn gratie en liefde, ons geestelijk leeft in bestelling zijn zal! Wanneer YHVH, zegende Zijn heilige Naam is, spreek te je heeft gehoord en ik geloof dat Hij spreekt te u zelfs nu als u deze studie leest, de gelegenheid neemt om alle dingen recht met Hem te zetten. Het doe nu! Word een “Gevangene van DE HOOP ” Voor Ha Mashiach, is ons Hoop!

“Verblijd u zeer, dochter Sions, jubel, Jeruzalem! zie, uw koning komt tot u, zegerijk en overwinnend, daarbij nederig en rijdend op een ezel, op een veulen, een ezelinnenjong. Hij zal uitroeien de wagens uit Efraim, de paarden uit Jeruzalem, en de oorlogsboog zal verbroken zijn; dan zal hij vrede afkondigen aan de volken, heersen van zee tot zee, van de rivier tot de uiteinden der aarde.” Zacharja 9:9-10.

“Teach me Your way, O YHVH. I will walk in Your truth.
UNITE MY HEART TO FEAR YOUR NAME!”

Tehillim – Psalms 86:11

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest