יהוה

Hebrew script of the unique and personal name of the Creator Yahweh.
[Nazarene Notes]